Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Електромонтажни дейности

Дейността на сектора е спомагателна за дружеството ни, но с висок приоритет и с ангажиран достатъчен човешки, технически и логистичен ресурс за нейното изпълнение. Секторът се ръководи от електроинженери с висока квалификация и опит.

Началото е положено през 2000 година. От тогава до днес, ежегодно на териториите на наши индустриални клиенти, се изпълняват десетки обекти от различно естество, различни като обем и сложност. Част от тях са намерили място в референциите на този сайт.

Дейността съчетава в себе си съвкупност от две поддейности:

- техническа поддръжка, реконструкции и модернизация на съществуващо електрическо и АТП оборудване;

- реализация на нови инвестиционни проекти в част Електрическа и част АТП, свързано с изграждане на кабелни пътища, електрически инсталации, монтаж, подвързване и пускане в експлоатация на ново оборудване.

За изпълнението на тези дейности дружеството поддържа постоянно назначени и обучени екипи от технически ръководители и електромонтажни специалисти, голяма част от които с дълъг опит и на различни обекти.

Секторът осъществява целогодишна дейност по рамкови договори и при изграждане на нови обекти, основно в големите индустриални предприятия в региона на гр. Варна. Постоянни клиенти на сектора са фирми от химическата и циментова индустрия - Солвей Соди АД, Девен АД, Агрополихим АД, Декафос АД, Девня Цимент АД и др.

Дейността се извършва в пълно съответствие с изискванията за трудова и техническа безопасност на националното законодателство и OHSAS 18001, и с изискванията на стандарта за качество ISO 9001:2008. Ежегодно при провежданите одити от трета страна дружеството ни се награждава с грамоти «Най-добър по безопасност при работа».