Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Политика

Ръководството на “ТЕСТЕЛ инженеринг” ООД – Варна отчита водещото значение на качеството и безопасността и здравето при работа и се ангажира с непрекъснатото им поддържане и подобряване при осъществяване на дейностите, включени в обхвата на ИСУ за предоставяне на продукти и услуги в областта на електроизграждане, електроразпределение, индустриална автоматизация, индустриален контрол на технологични процеси, производство на електрически табла и уредби за  ниско, средно и високо напрежение, поддръжка и сервиз на ел. част и автоматизация на индустриални обекти, доставка и търговия с материали и компонетни за горните дейности.  
Практическото осъществяване на политиката ще се постигне чрез:
1. Изграждане, сертифициране и поддържане на интегрирана система за управление /ИСУ/ на качеството, здравето и безопасността при работа (ISO 9001:2015 и BS OHSAS 18001:2007).
2. Работа на ръководството, заедно със своите служители и работници за непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги реализирани в условия, осигуряващи здраве и безопасност при работа, отговарящи на очакванията на заинтересованите страни при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания.
3. Установяване и поддържане на процеси, практики, методи и материали, осигуряващи качествени продукти и услуги, гарантиращи безопасни и здравословни условия на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти и обществото. Безопасността на хората и опазването на околната никога няма да бъдат жертвани заради количеството на продукцията.
4. Максимално ангажиране на фирмения екип за влагане максимум усилия, професионализъм и чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи с цел осигуряване на необходимото качество, здравето и безопасността при работа във фирмата.
5. Ангажиране на ръководството за предотвратяване на наранявания и заболявания.
6. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за здравето и безопасността при работа и демонстрирането им пред заинтересованите страни.
7. Утвърждаване на доверие, коректност, обмен на информация и дълготрайно сътрудничество с клиентите, доставчици и контролни органи.
8. Разгласяване, въвеждане и запознаване служителите от всички нива с политиката по качеството, здравето и безопасността при работа и отговорността им за реализирането й.
9. Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове. 
Ръководството на “ТЕСТЕЛ инженеринг” ООД декларира личната си ангажираност за осгуряване на необходимите ресурси и гарантира, че изложените по-горе принципи са известни на всички сътрудници на предприятието, че те разбират техния смисъл и значение, и че се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези принципи.