Фестивален и конгресен център, Варна

Фестивален и конгресен център, Варна

Извършихме реконструкция в главното електрозахранване на сградата, така, че да е възможно захранване от три източника. Ретрофитирахме Главно електро разпределително табло. Изградихме система за автоматично включване на резервен източник на захранване.

Аналогичен проект беше реализиран и в административната сграда на Петрол Холдинг, където изцяло беше изработено и монтирано ново Главно разпределително табло.