Социално здравен комплекс, Havre, Mons, Belgium

Социално здравен комплекс, Havre, Mons, Belgium

Като подизпълнител на наши партньори, Sepleex Industries S.A., Charleroi, Belgium, и съвместно с тях извършихме

  • Монтаж на електрическо оборудване ниско и средно напрежение.
  • Изграждане на кабелни пътища, силотокови и слаботокови инсталации.
  • Пускане на съоръженията в експлоатация.