Политика за поверителност

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е приоритет за ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Поради това обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

1. ДЕФИНИЦИИ

Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така например: събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

2. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 103258900 (Администратор) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: 9154, гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, Южна Промишлена Зона
тел.052/698862; E-mail: office@testel-eng.bg Уебсайт: http://testel-eng.bg

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е администратор на лични данни по смисъла чл.4, параграф 7 от Регламент 2016/679. Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

3. ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от Регламент 2016/679 във връзка с чл. 6, параграф 1, б. от GDPR.

4. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД обработва следните видове лични данни:

- две имена;
- телефонен номер;
- адрес за доставка на пратка, в случаите, когато изпращаме такава;
- електронна поща;
- местожителство /град/село/;
- година на раждане;
- ЕГН, когато Ви издаваме фактура;
- банкова сметка, в случаите, когато извършваме транзакции по банков път.

5. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

 • Идентификация автора на съобщението;
 • Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
 • Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги;
 • Издаване на фактури и управление на плащанията, счетоводни цели;
 • Маркетингови цели, анализ на потребителски нагласи, търсене и поведение. Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании и т. н.;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от Регламент 2016/679/жалби;

Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Дружеството посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“;

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

6. ПРИНЦИПИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА

При обработка на личните ви данни Дружеството спазва следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване целите на обработването;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

8. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на Дружеството се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

След изпълнението на конкретна доставка или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:

- 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината, в която е издаден счетоводния документ.

- 5 години от изпълнение на конкретна доставка, с оглед проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции.

- 1 г. от получаване на съгласието – за ел. Поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД.

9. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

10. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните Ви стоки, с цел изпълнение на законови задължения на FAST MENU, а именно:

- Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;

- Компании за техничсеко анализиране на услугата;

- Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

- Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;

- Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

11. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Компанията не предоставя услуги на лица под 18 годишна възраст. В случай, че се получи информация за това, то данните се изтриват незабавно, освен ако закон не задължава тяхното съхранение.

12. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 1. Право на достъп – имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.
 2. Право на коригиране –  имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.
 3. Право на възражение - по отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или в случай, че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 4. Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи: 
  • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
  • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • ако обработването е било незаконосъобразно;
  • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните;
 5. Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:
  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 6. Право на ограничаване на обработката – при определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.

Правата по горните точки може да реализирате като отправите искане/възражение до Дружеството на следния e-mail: admin@testel-eng.bg. Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.

13. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:
тел.052 698 862;
E-mail: admin@testel-eng.bg 

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. 

Наименование: Комисия за защита на личните данни;
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Телефон: 02 915 3 518;
Интернет страница: www.cpdp.bg 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg  

14. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ

Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за поверителност, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт www.testel-eng.bg