Електромонтажни дейности

Дейността е с висок приоритет и с ангажиран достатъчен технически и логистичен ресурс за нейното изпълнение. Секторът се ръководи от електроинженери с добра квалификация. За изпълнението на проекти ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ поддържа постоянно назначен персонал, добре обучени и мотивирани екипи от технически ръководители и електромонтажни специалисти. Основната част от тях са с продължителен опит и през годините са участвали в реализирането на различни проекти.

Компанията ни изпълнява инвестиционни проекти в част Електрическа и в част АТП. Дейностите най-често са свързани с:

  • външно и вътрешно електрозахранване на обекти, машини и технологични инсталации;
  • реконструкция на съществуващи или изграждане на нови подстанции или трансформаторни постове;
  • направа на кабелни пътища;
  • изграждане на електрически (силови, контролни и АТП) инсталации;
  • изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации;
  • монтаж и подвързване на електрическо и АТП оборудване;
  • предпускова подготавка и пускане в експлоатация на ново оборудване в рамките на компетентност.

В тази дейност, свързана със сектор «Строителство», ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ е член на Камарата на строителите в България. Компанията е вписана в Централния професионален регистър на строителите. Притежава сертификати за изграждане на Втора и Трета категория обекти от енергийната инфраструктура, електрически, заземителни и други видове инсталации.

Ежегодно, на площадките на нашите основни клиенти, се изпълняват проекти, различни като обем и сложност. Една малка част от тях са представени в референциите на този сайт.

Дейността се извършва в съответствие с изискванията за трудова и техническа безопасност на националното законодателство, стандарта за качество ISO 9001:2015 и за безопасни условия на труд ISO 45001:2018, както и при спазване политиките на нашите партньори за чиста околната среда, съответстващи на стандарт ISO 14001:2015. Нееднократно, при провеждане на одити от трета страна, Компанията е отличавана с грамоти «Най-добър по безопасност при работа».